Dret a l’ensenyament

Tant l’Estatut d’Autonomia com la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià expliciten el dret de tot l’alumnat valencià a rebre ensenyament en valencià. No obstant això, el govern valencià no garanteix aquest dret per la inexistència de places suficients  d’ensenyament en valencià. L’oferta és menor a la demanda. Davant d’aquesta situació, Escola Valenciana posa a disposició de tots els pares i mares assessorament jurídic i tramitació de recursos per tal d’aconseguir que els vostres fills i filles puguen estudiar en valencià.

QUÈ PODEU FER SI HEU SOL·LICITAT LA MATRÍCULA EN VALENCIÀ PER ALS VOSTRES FILLS I NO US L’HAN CONCEDIDA?

Ens podeu telefonar al 96 347 27 83 i explicar-nos el vostre cas per tal de donar-vos solucions concretes. Sempre és millor que els pares i mares que hàgeu tingut el mateix problema de matriculació en valencià en un mateix centre us agrupeu.

El protocol d’actuació que solem seguir és:

Escola:
Nom pare/ mare:
Contacte:
Cas:

T’has posat en contacte amb altres pares i mares que tinguen el mateix problema al centre?

La direcció del centre i l’AMPA estan assabentats?

Has posat una reclamació al centre durant el període hàbil per a fer-ho?

Per a obrir un expedient i que done pas a un possible recurs administratiu en la Conselleria d’Educació que reclame el dret dels vostres fills a rebre ensenyament en valencià, ens cal una còpia de la sol·licitud de matrícula i de la reclamació, en cas que l’hàgeu feta.

Lesgislació actual:

Per a conéixer l’estat actual de la legislació pel que fa als programes educatius bilingües que s’imparteixen al País Valencià, hi ha dos referents bàsics: l’Ordre de 29 de juny de 1992, on s’estableixen definitivament les característiques i els noms dels Programes d’Immersió Lingüística (PIL), d’Ensenyament en Valencià (PEV) i d’Incorporació Progressiva (PIP), i l’Ordre de 30 de juny de 1998, que regula la possibilitat d’enriquir els programes educatius valencians amb la incorporació primerenca de la llengua estrangera.
També us oferim la possiblitat de conéixer amb major exhaustivitat la legislació valenciana sobre la introducció de la llengua catalana en l’ensenyament i sobre els programes educatius bilingües en els enllaços que hi ha tot seguit:
• Llistat complet de la legislació sobre l’ensenyament del valencià i els programes educatius bilingües
• Legislació sobre els programes educatius valencians ordenada segons els diferents programes (PIL, PEV, PIP, PEBE).
A més, en els enllaços següents podeu consultar altres pàgines web sobre legislació lingüística:
• Legislació lingüística a l’ensenyament al País Valencià. Recull elaborat pel Servei d’Ensenyament en Valencià.
• Recull de normativa sobre la llengua a Catalunya a l’ensenyament, en el web de la Generalitat.
• Enllaç a la Direcció General de Política Lingüística de la Xunta de Galícia, on us podeu descarregar un recull de la normativa que regula l’ús del gallec.
• Recull de normativa sobre l’ensenyament no universitari en el web del Departament d’Educació del govern del País Basc.
• Recull de legislació elaborat pel professor de la UIB Gabriel Bibiloni, on podem trobar lleis d’àmbit nacional i internacional.
• Llengües i legislació: base de dades Mercator de dret i legislació lingüístics. Arreplega unes 21.000 entrades de lleis i disposicions, jurisprudència, doctrina, bibliografia i altres documents sobre dret i legislació lingüístics, bàsicament de Catalunya i de l’Estat Espanyol.

Amb el suport de: