Privadesa

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES DEL LLOC WEB

La Fundació Escola Valenciana és una associació per a la qual la transparència en la informació es fonamental per establir una relació de confiança amb les persones que formen el nostre projecte, les nostres persones associades i les proveïdores; la protecció de les dades personals de qui confia en nosaltres és de vital importància, cosa per la qual volem, mitjançant la present Política de privacitat i protecció de dades personals, informar-vos sobre com repleguem i com tractem o utilitzem les citades dades.

En aquesta política de privacitat i protecció de dades personals s’estableixen les bases sobre les quals Fundació Escola Valenciana, amb domicili al carrer de Josep Grollo, 91, 46025 València, tracta les dades de caràcter personal que voluntàriament ens faciliten les usuàries i el usuaris a través de la pàgina web.

Aquesta política sempre serà aplicable quan es faciliten dades a Fundació Escola Valenciana, que en serà responsable (Responsable del Tractament de les Dades), i a través de qualsevol dels formularis de contacte o subscripció on s’arrepleguen dades de caràcter personal (nom, correu-e, etc.).

A QUÈ ENS COMPROMETEM

 • A respectar la privacitat de les usuàries i dels usuaris, i tractar les dades personals amb el seu consentiment.
 • A tractar les dades personals que estrictament necessitem per donar el servei sol·licitat, i tractar-les de forma segura i confidencial, prenent les mesures necessàries per evitar l’accés no autoritzat i el seu ús indegut.
 • A no utilitzar les dades personals per a finalitats per a les quals no hem obtingut prèviament el consentiment.
 • A no donar les dades personals a tercers ni compartir-les.
 • A conservar les dades personals durant el temps estrictament necessari per a la finalitat concreta per a la qual han estat proporcionades.

QUINES DADES PERSONALS UTILITZEM

A través de la nostra pàgina web podem recollir dades personals per a diferents finalitats:

 • Sol·licitud d’informació per part d’usuàries o usuaris
 • Subscripció a newsletters
 • Treballar amb nosaltres per mitjà de l’enviament del currículum

Segons la finalitat per a la qual s’aporten les dades, caldrà requerir les dades estrictament necessàries.

És important que tothom siga conscient de les dades que aporta i la finalitat per a la qual ho fa, ja que en el moment que les facilita, està acceptant que recopilem, emmagatzemament i usem les citades dades per a la finalitat requerida, amb el ben entés que en qualsevol moment es pot retirar el consentiment prestat per les vies oportunes i que el consentiment de la persona interessada és la base legal i la legitimació per al tractament de les seues dades personals.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

En aportar-les en els formularis requerits, l’única responsable de la veracitat de les dades personals remeses és aquell o aquella que les aporta, i també qui en garanteix l’exactitud, vigència i autenticitat, en pot donar resposta i qui es compromet a mantenir aquestes dades actualitzades.

QUINS DRETS TENIU SOBRE LES DADES PERSONALS APORTADES

Després que hàgeu aportat les dades personals, teniu dret a:

 • consultar qualsevol dubte i que se us informe sobre com usem les dades i a obtenir-hi ACCÉS.
 • que es RECTIFIQUE o esborre la vostra informació o a imposar LIMITACIONS en el seu tractament.
 • CANCEL·LACIÓ de les dades.
 • OPOSAR-VOS al tractament de les vostres dades.
 • PORTABILITAT de les dades.

En qualsevol moment, podeu exercir aquests drets, per mitjà d’un escrit amb acreditació de la vostra personalitat, dirigit a la Fundació Escola Valenciana, al carrer de Josep Grollo, 91, 46025 València, o a través de l’adreça de correu electrònic: institucional@escolavalenciana.org.

A més, podeu presentar una reclamació davant de l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si considereu que el tractament de dades personals infringeix la legislació aplicable.

SEGURETAT I EMMAGATZEMAMENT DE LES DADES

Mantindrem les dades durant el temps estrictament necessari per a la prestació del servei sol·licitat i mentre la persona titular no en sol·licite l’eliminació, amb l’adopció de les mesures adequades de caràcter tècnic i organitzatiu contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seua pèrdua, destrucció o dany accidentals, i fer tots els possibles per protegir-les i mantenir-les de forma segura.

QUINES DADES PERSONALS COMPARTIM AMB TERCERS

No es preveuen cessions de dades llevat d’aquells casos en què existisca una obligació legal. No hi ha previsió de transferències de dades internacionals.

AVÍS LEGAL LSSI – CE

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), l’entitat Fundació Escola Valenciana us informa que és titular del lloc web. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, informa de les següents dades:

El titular d’aquest lloc web és: Fundació Escola Valenciana

NIF: G98108442

Domicili social: Josep Grollo, 91, 46025 València

PERSONES USUÀRIES

L’accés i/o ús d’aquest portal us atribueix la condició de PERSONA USUÀRIA, que accepta, des del citat accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús ací reflectides. Las citades condicions són d’aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que, quan escaiga, resulten d’obligat compliment.

ÚS DEL PORTAL

La pàgina web proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant, “els continguts”) en Internet, pertanyents a la Fundació Escola Valenciana o a qui en tinga la llicència, als quals cada USUARI/ÀRIA pot tenir accés. Aquest/a assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. La citada responsabilitat s’estén al registre que fora necessari per accedir a determinats serveis o continguts.

En el citat registre cada USUARI/ÀRIA és responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI o la USUÀRIA se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, i es compromet a fer-ne un ús diligent i confidencial. Cada USUARI/ÀRIA es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que la Fundació Escola Valenciana ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu per no limitador, a no utilitzar-les per a:

 1. incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic
 2. difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans
 3. provocar danys en els sistemes físics i lògics de la Fundació Escola Valenciana, de les seues proveïdores o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguen susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats
 4. intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres persones usuàries i modificar manipular els seus missatges. La Fundació Escola Valenciana es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulneren el respecte a la dignitat de la persona o a la pluralitat lingüística i cultural, que siguen discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atempten contra la joventut o la infantesa, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultaren adequats per a la seua publicació. En qualsevol cas, la Fundació Escola Valenciana no és responsable de les opinions expressades per usuàries i usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La Fundació Escola Valenciana és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seua pàgina web, com també dels elements continguts en aquesta (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.).

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posar-la a disposició d’altres, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Fundació Escola Valenciana. Cada USUARI/ÀRIA es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de la Fundació Escola Valenciana. Es pot visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que siga, únicament i exclusiva, per a ús personal i privat. Cada USUARI/ÀRIA ha d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estiguera instal·lat en les pàgines de la Fundació Escola Valenciana.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

La Fundació Escola Valenciana no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es pogueren ocasionar; a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, a pesar d’haver adoptat totes las mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

MODIFICACIONS

La Fundació Escola Valenciana es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que considere oportunes en el seu portal, i canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través d’aquest com la forma en què aquests apareguen presentats o localitzats en el seu portal.

ENLLAÇOS

En el cas que en la pàgina web es disposara d’enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, la Fundació Escola Valenciana no exercirà cap tipus de control sobre els citats llocs i continguts. En cap cas la Fundació Escola Valenciana assumeix cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web alié, ni garanteix la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguts en cap dels citats hipervincles o uns altres llocs d’Internet.

Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implica cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRET D’EXCLUSIÓ

La Fundació Escola Valenciana es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o els serveis oferits sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquelles persones que incomplisquen les presents Condicions Generals d’Ús.

GENERALITATS

La Fundació Escola Valenciana perseguirà l’incompliment de les presentes condicions, com també qualsevol utilització indeguda del seu portal, i exercirà les accions civils i penals que considere i li puguen correspondre en dret.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

La Fundació Escola Valenciana pot modificar en qualsevol moment les condicions ací determinades, que seran degudament publicades com ací apareixen.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seua exposició i estaran vigents fins que siguen modificades per altres degudament publicades.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre la Fundació Escola Valenciana i cada USUARI/ÀRIA es regeix per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat anteriorment indicada.

Amb el suport de: