El Raig – Associació per la Llengua

Es va crear l’any 1990 i des d’aquell moment figura inscrita al registre d’associacions de la Generalitat Valenciana. Federada a Escola Valenciana.

Finalitats

Les finalitats primordials d’aquesta associació són:

a. Treballar per a la normalització completa de la nostra llengua, estatutàriament valencià i acadèmicament català, exigint-la a tota mena d’autoritats, a tots els àmbits públics i privats, i mitjans de comunicació tan escrits com orals i d’imatges, o en qualsevol altre suport.

b. Defensar el dret inalienable dels joves en edat escolar i en tots els nivells d’educació a rebre l’ensenyament en valencià, per a la qual cosa l’associació tractarà d’aconseguir els objectius següents:

b.1. Informar els/les pares/mares sobre els avantatges de l’ensenyament en valencià i dels seus drets en el marc de la legislació vigent.

b.2. Defensar, promoure i eixamplar el camp d’acció dels centres docents que imparteixen l’ensenyament en valencià a Crevillent, facilitant la iniciativa de noves experiències que garantesquen la continuïtat en els nivells d’ensenyament mitjà i superior.

b.3. Exigir a l’administració autonòmica la contínua ampliació de l’ensenyament en valencià i que complesca amb els compromisos adquirits amb els centres educatius i els duga a terme.

c. Promoure activitats culturals i lúdiques relacionades amb l’ensenyament, entés com la formació integral de la persona amb relació als alumnes, els pares/les mares, el professorat i les autoritats.

d. Crear un mitjà de comunicació escrit (full informatiu, revista…), que servesca per a fer públic el treball fet en valencià als centres educatius de Crevillent i per a difondre, sempre que siga possible, les activitats de l’associació, les seues reivindicacions i els seus problemes.

Activitats

Per al compliment de les finalitats enumerades en l’article anterior, es duran a terme les activitats següents:

a) Organització d’una trobada de centres que imparteixen l’ensenyament en valencià a les comarques del Baix Vinalopó i Baix Segura.

b) Creació d’un mitjà de comunicació escrit que servesca per a fer públic les activitats de l’Associació, les seues reivindicacions, els seus problemes o tots aquells esdeveniments o entrebancs que afecten la normalització lingüística del valencià a Crevillent i a tot el domini lingüístic del català. També es farà ressò del treball fet en valencià als centres d’ensenyament no universitaris de Crevillent i de la resta del territori valencià.

c) Fer un seguiment de la política lingüística de l’Ajuntament de Crevillent, denunciant aquelles actuacions que van en contra de la plena normalització del català a tot el terme municipal.

d) Organització d’activitats com recitals, festivals, trobades, rifes, presentació de llibres, espectacles… i d’altres formes de recaptació no professionalitzada.

e) Convocatòria de les jornades de benvinguda del professorat forà de Crevillent que imparteix la matèria de “Valencià. Llengua i literatura” o fa les seues classes en valencià per tal de donar-los a conèixer la realitat lingüística, social i cultural de la ciutat principalment, però també, de la comarca, i del sud del País Valencià si fos el cas.

Amb el suport de: