Transparència

Aquesta pàgina reuneix la informació d’obligada publicació segons allò que estableixen, tant la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, com la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.

Normativa aplicable

Llei 14/2008, de 18 de novembre de 2008, de la Generalitat, d’Associacions de la Comunitat Valenciana

Llei 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions

Llei 8/98, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Fundacions de la Comunitat Valenciana.

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/4

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Riscos Laborals

Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge. 

Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana. 

Informació institucional i organitzativa
Informació de gestió econòmica i pressupostària

Qui som?

La Fundació Escola Valenciana (G98108442) amb seu al C/ Josep Grollo, 91 46025 de València és una entitat que treballa per la normalització de la llengua al món educatiu i, en general, a tots els àmbits tot el País Valencià.

Amb el suport de:

Quins projectes portem endavant?

Aquestos són els principals projectes en els que treballa Escola Valenciana:

Les Trobades d’Escoles en Valencià, o simplement les Trobades, són festes per la llengua realitzades cada any en una vintena de comarques del País Valencià, una manifestació cultural que reuneix fins a 200.000 persones entre mestres, xiquets, xiquetes, pares i mares. De caràcter festiu i reivindicatiu se celebren des del 1986 amb diverses activitats al voltant de la Trobada: cercaviles, concursos, tallers, espectacles, trobades musicals, concerts, exposicions…

Cinema a l’escola té l’objectiu de contribuir a la normalització del valencià en l’àmbit del cinema, perquè és molt important que l’alumnat valencià es trobe amb referents que parlen en la nostra llengua tant a l’escola com al carrer.

El Voluntariat pel valencià és el servei que vol crear nous parlants sense classes teòriques ni exàmens. Posa en contacte una persona valencianoparlant amb una altra que vol aprendre a parlar fluidament la nostra llengua. El resultat són les “parelles lingüístiques” per conversar en valencià.

La Gira és el projecte musical que Escola Valenciana va crear l’any 2006 amb l’objectiu de promoure, arreu del nostre territori, el treball dels músics i cantants que empren el valencià en les seues creacions musicals. Alhora, l’entitat cívica pretenia impulsar la creació d’un circuit musical estable amb infraestructures de qualitat.

Sambori és un concurs de literatura en valencià adreçat a tot l’alumnat del País Valencià: des d’Educació Infantil fins a la Universitat, Centres de Formació de Persones Adultes i Escoles Oficials d’Idiomes. Publica els treballs guardonats a la col·lecció Arc de Sant Martí.

Radioescola és una xarxa de ràdios escolars, actualment 31 emissores que fan podcast en valencià usant la ràdio com a ferramenta d’aprenentatge i diversió.

La Lliga de debat és una competició en la qual equips d’estudiants de diferents centres docents debaten sobre un tema polèmic i d’actualitat. L’objectiu és crear un espai de formació on els estudiants aprenguen a parlar en públic, a fer equip i a saber defensar un tema tant a favor com en contra, amb el valencià com a llengua vehicular.

Un euro, llavor de solidaritat és una campanya escolar de sensibilització amb motiu del Dia Internacional dels Drets Humans. El fons recaptat gràcies a les escoles valencianes que vulguen participar-hi es destina a entitats solidàries i ONG.

L’oficina de drets lingüístics és un servei que Escola Valenciana posa a l’abast de tota la ciutadania valenciana per donar assessorament jurídic i facilitar informació a les persones a les quals es nega el dret a viure en valencià, és a dir, a usar de forma natural i normalitzada la nostra llengua en qualsevol àmbit d’ús.

Contarelles i camins és un cicle d’excursions amb l’objectiu de fer país i conéixer més de prop la riquesa cultural del nostre territori.

Amb la teua ajuda, hem aconseguit

+200.000

Persones participen cada any en les Trobades d’Escoles en Valencià

+23.900

Parelles lingüístiques han realitzat satisfactòriament el programa de Voluntariat pel Valencià

+50.000

alumnes participen a les projeccions de cinema en valencià

+100.000

alumnes participen en els Premis Sambori de literatura en valencià

+170.000

assistents en els més 200 concerts de La Gira d’Escola Valenciana

+30

ràdios escolars configuren la xarxa d’emissores que fan programes en valencià usant la ràdio com a eina d’aprenentatge i diversió

+300

alumnes de tot el País Valencià defensen una postura, a favor i en contra, amb el valencià com a llengua vehicular en la Lliga de Debat

+800

persones ens han acompanyat a conéixer i fer país en les 12 rutes i excursions de Contarelles i Camins

+100

persones assessorades per vulneracions de drets lingüístics en el darrer any

+7.400€

recaptats durant 2017 gràcies al compromís de les escoles valencianes en el foment de l’ajuda humanitària

La importància de ser Activista pel Valencià

Les i els Activistes pel Valencià i Empreses Amigues d’Escola Valenciana fan el nostre projecte més sostenible i garanteixen la nostra independència organitzativa. Són qui ens permet fer la nostra tasca diària de normalització del valencià.

Ser d’Escola Valenciana desgrava

Recorda que a partir del 2016 et pots desgravar un 100% de les teues aportacions fins a 150 euros en la declaració d’hisenda per les aportacions a la Fundació Escola Valenciana iguals o menors a 150€. Demana’ns més informació a activistes@escolavalenciana.org o al telèfon 659052214.

Fes-te Activista pel Valencià

Amb el suport de: