Transparència

Aquesta pàgina reuneix la informació d’obligada publicació segons allò que estableixen, tant la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, com la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.

Normativa aplicable

Llei 14/2008, de 18 de novembre de 2008, de la Generalitat, d’Associacions de la Comunitat Valenciana

Llei 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions

Llei 8/98, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Fundacions de la Comunitat Valenciana.

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/4

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Riscos Laborals

Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge. 

Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana. 

Informació institucional i organitzativa
Informació de gestió econòmica i pressupostària

Qui som?

La Fundació Escola Valenciana (G98108442) amb seu al C/ Josep Grollo, 91 46025 de València és una entitat que treballa per la normalització de la llengua al món educatiu i, en general, a tots els àmbits tot el País Valencià.

Amb el suport de:

La importància de ser Activista pel Valencià

Les i els Activistes pel Valencià i Empreses Amigues d’Escola Valenciana fan el nostre projecte més sostenible i garanteixen la nostra independència organitzativa. Són qui ens permet fer la nostra tasca diària de normalització del valencià.

Ser d’Escola Valenciana desgrava

Recorda que a partir del 2016 et pots desgravar un 100% de les teues aportacions fins a 150 euros en la declaració d’hisenda per les aportacions a la Fundació Escola Valenciana iguals o menors a 150€. Demana’ns més informació a activistes@escolavalenciana.org o al telèfon 659052214.

Fes-te Activista pel Valencià

Amb el suport de: